vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng các NLTC cho XDNTM

“Kế hoạch là một công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế quốc dân, nó là sự cụ thể hóa các mục tiêu định hướng của chiến lược phát triển theo từng thời kỳ bằng các kết quả cụ thể cùng với các chính sách, các giải pháp tương ứng để thực hiện”[97]. Kế hoạch XDNTM được các địa phương xây dựng theo định hướng của CTMTQG để phát triển NT trong từng thời kỳ (hàng năm và 5 năm). Kế hoạch XDNTM là một bộ phận của kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH của cả nước. Kế hoạch XDNTM bao gồm 4 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. “Kế hoạch 5 năm xây dựng các định hướng, mục tiêu và giải pháp XDNTM trung hạn của một địa phương. Kế hoạch hàng năm phản ánh những bước đi/hoạt động cụ thể của địa phương để hướng đến đạt được các mục tiêu XDNTM nêu ra trong Kế hoạch 5  năm. Bản kế hoạch 5 năm đã được phân kỳ, các tiêu chí NTM được triển khai theo thứ tự ưu tiên. Khi lập kế hoạch hàng năm, thực chất là thực hiện các nhiệm vụ được phân kỳ trong kế hoạch 5 năm, song cụ thể hóa các giải pháp, các hoạt động triển khai trong năm kế hoạch”.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kế hoạch huy động, sử dụng các NLTC cho XDNTM bản chất là lập dự toán ngân sách cho XDNTM, là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của chu trình quản lý các NLTC cho XDNTM. Mục tiêu của lập kế hoạch huy động, sử dụng các NLTC cho XDNT nhằm: (i) Trên cơ sở các NLTC có thể huy động và sử dụng, cần đảm bảo ngân sách đáp ứng được việc thực hiện XDNTM của địa phương trong kỳ kế hoạch; (ii) Phân bổ các NLTC phù hợp với các chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn; (iii) Tạo điều kiện cho việc quản lý huy động, sử dụng các NLTC cũng như việc quyết toán ngân sách.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cách thức xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng các NLTC cho XDNTM:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ BQL xã tổ chức tham vấn cộng đồng để xây dựng kế hoạch các NLTC cho XDNTM. “Căn cứ vào Qui hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới, BQL xã phối hợp với Ban Phát triển thôn và Trưởng thôn tổ chức họp dân (họp thôn hoặc liên thôn) thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ, các thông tin thị trường, định hướng phát triển KT-XH của xã để các hộ và tổ chức lựa chọn các lĩnh vực cần phát triển và các nội dung cần hỗ trợ”[104]. Trên cơ sở tổng hợp công việc XDNTM trên địa bàn xã, BQL xã lập kế hoạch chi tiết về huy động và sử dụng các NLTC kèm theo và kế hoạch XDNTM hàng năm, 5 năm báo cáo UBND xã để trình UBND cấp huyện phê duyệt.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ BQL xã căn cứ vào nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm và các nguồn vốn (vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, đóng góp của cộng đồng dân cư ) khác để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch huy động, sử dụng các NLTC và thực hiện kế hoạch XDNTM theo thứ tự ưu tiên”.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận